Selecteer een pagina

Binnen LIVE wordt gewerkt aan de basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Deze drie zijn de psychologische vitamines, ofwel de basis, en vormen daarmee de motor voor de ontwikkeling van kinderen. Dit vraagt tijd, geduld en commitment zowel van het kind, de coach/ begeleider als de ouders. De ouders spelen hierbij een belangrijke rol.

Binnen LIVE bieden we het kind deze continuïteit en veiligheid. Een plek waar hij/zij zich goed en vertrouwd voelt, een coach met wie hij/zij een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd en met kinderen van verschillende leeftijden van wie en met wie hij/zij kan leren, observeren en samenwerken. Dit zijn essentiële bouwstenen voor het kind om tot ontwikkeling te komen en te durven en te laten zien wat hij/zij kan. Een goede en vertrouwde relatie met de coach is cruciaal en daarmee de belangrijkste schakel voor het kind om tot een positieve ontwikkeling te komen. Ontwikkeling vindt plaats vanuit een veilige en vertrouwde omgeving,

De autonomie geeft het kind binnen LIVE de ruimte om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor kan het kind deelnemen aan zijn of haar leerproces en de inhoud / invulling hiervan. Dagelijks wordt er samen een planning gemaakt en is er ruimte voor eigen inbreng van het kind, of kan het later op de dag omgegooid worden. Hierdoor wordt de motivatie en het zelfvertrouwen vergroot.

Vanuit relationele steun zorgt de coach ervoor dat het kind zich veilig, gezien en gehoord voelt. Hieraan moet je samen blijven werken. Deze relatie en vertrouwensband zorgt ervoor dat het kind de begeleiding en feedback kan aanvaarden. Het dient authentiek, respectvol, gelijkwaardig, wederzijds en oprecht te zijn, als dit er niet is of er zijn andere bedoelingen dan heeft hij/zij dit vaak haarfijn in de gaten en ben je het contact en vertrouwen kwijt. De meeste LIVE kinderen hebben in de maanden voor de start van de locatie LIVE, in Van ‘t Hoffstraat eind augustus (2018), een vorm van begeleiding gekregen en waren al bezig met het bouwen aan een vertrouwensrelatie. Sommigen zelfs vanaf januari 2018.

De competentie geeft het kind (zelf)vertrouwen en plezier in zijn/haar eigen kunnen. Het is van belang dat er aangesloten wordt bij de interesses en dat hij/zij o.a. weet waarom hetgeen geleerd moet worden. Binnen LIVE wordt educatie geboden dat aansluit op het niveau van het kind en zijn/haar behoeftes in een leerrijke en uitdagende omgeving. Het kind krijgt de ruimte om zijn of haar talenten en kwaliteiten te ontdekken en in te zetten, maar ook om zelf keuzes te maken. Er wordt binnen LIVE een beroep gedaan op de zone van naaste ontwikkeling, door de veiligheid en de relatie die is opgebouwd, is het kind in staat om dit aan te gaan.

Vanuit LIVE wordt er gekeken naar wat het kind op dat moment nodig heeft, er wordt maatwerk geleverd. Aan de hand van verschillende materialen en methoden wordt voldaan aan de kerndoelen, die gesteld zijn voor het basisonderwijs. Voor enkele kinderen is er op regelmatige basis contact met de basisschool en de intern begeleiders. Voor de kinderen uit het voortgezet onderwijs hanteren we doelen van de onderbouw en eindexamen doelen voor de bovenbouw. De mogelijkheid om een startkwalificatie te behalen is aan de hand van staatsexamens.

Door o.a. de visie vanuit de Tuin van Wijsheid | Bloem van Balans, Zelfdeterminatie theorie, Habits of Mind, 7 Gewoonten van Covey, Mindset en Optimaal & Effectief leren krijgt het kind inzicht in zijn/haar leervermogen, worden er strategieën en vaardigheden geleerd, die het kind kan toepassen en komt het verder tot ontwikkeling.
De kinderen leren binnen LIVE om te gaan met o.a. sensitiviteit en gevoelens, maar ook inzicht hebben in de wijze waarop zij leren. Het is belangrijk dat dit geïntegreerd is en er zowel onderwijs als zorg geboden wordt door een vaste coach.

Voor het ene kind is onderwijs een groot onderdeel van de dag en worden de vruchten geplukt van de vertrouwensband en de relatie die is opgebouwd. Voor het andere kind ligt de focus heel erg op de basis en heeft het eerst nog tijd nodig om te herstellen en/of bepaalde vaardigheden eigen te maken. Ieder kind krijgt binnen LIVE een vorm van coaching en begeleiding, ook de ouders en/of het gezin worden hierin meegenomen via de wekelijkse infobrief, WhatsApp, telefoon en afspraken.

De kinderen verkennen de relaties met andere kinderen van verschillende leeftijden en volwassenen. Er worden contacten opgebouwd in een vertrouwde en stabiele omgeving. De PO en VO kinderen leren van en met elkaar. Er zijn vriendschappen ontstaan tussen kinderen met verschillende leeftijden. Continuïteit en veiligheid zijn belangrijke elementen voor de kinderen om tot een positieve ontwikkeling te komen.

De ouders van LIVE ontvangen een infobrief en mail waarin de ouders op de hoogte worden gebracht van hetgeen dat er die week centraal staat bij LIVE, maar ook voor hun eigen proces waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Ouders worden geïnformeerd over de stand van zaken en verder organiseert LIVE met regelmaat een ouderinfo avond.

De visie en werkwijze van LIVE is zorgvuldig en vanuit jarenlange expertise en ervaring opgebouwd. Het (door)ontwikkelen van het educatieve aanbod, dat is opgebouwd vanuit een onderwijskundige top-down visie, voor deze groep kinderen vraagt daarmee een gedegen tijdsinvestering, evaluatie en reflectie. De coach dient o.a. te beschikken over een breed palet van vaardigheden en competenties en een onvoorwaardelijke pedagogische tact. Dit is de essentie om uitvoering te kunnen geven aan de basis vitamines: autonomie, relatie en competentie.


© 2019 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Leids Initiatief voor Educatie (LIVE)